Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Baan Bedrijfskleding B.V. (hierna te noemen “Baan”), op alle met Baan gesloten overeenkomsten, alsmede op alle eventuele ver volgovereenkomsten tussen partijen. Door het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 1.2 Algemene voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk afgewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 1.3 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Baan een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten. 1.4 Daar waar van toepassing, wordt in deze voorwaarden onder “zaken” tevens verstaan “diensten”.

2.Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Baan zijn vrijblijvend, en gelden gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2.2 Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie.

3.Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met Baan komt tot stand wanneer deze binnen 8 dagen nadat Baan de opdracht tot levering heeft ontvangen door Baan is bevestigd, dan wel Baan met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 3.2 Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken Baan eerst nadat Baan van de inhoud kennis heeft genomen. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de afnemer zonder dat Baan deze hoeft te bevestigen. 3.3 Eventuele aanvullingen of wijzigingen binden Baan slechts indien deze schriftelijk door Baan zijn bevestigd. 3.4 Baan is gerechtigd overeengekomen kwantiteiten met maximaal 10% te verhogen of te verlagen in verband met standaard verpakkingen of minimum kwantiteiten, en de afnemer is verplicht om de afgeleverde kwantiteit af te nemen en te betalen.

4.Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld zijn opgegeven prijzen exclusief B.T.W. Baan heeft het recht de prijs te verhogen met het bedrag, waarmee de kosten in verband met de overeenkomst na het verbindend worden van de order tot de dag van de aflevering stijgen. 4.2 Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

5.Levering en risico

5.1 Levering van bestellingen met een netto orderwaarde van minder dan EUR 175,-exclusief B.T.W. geschiedt af magazijn (Ex Warehouse, Incoterms 2000). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal bij dergelijke bestellingen een toeslag voor administratie- en vervoerskosten in rekening worden gebracht. Boven een netto orderwaarde van EUR 175,- geschiedt de levering franco (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000). 5.2 De leveringstermijn gaat in per datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Is betaling vooraf of een aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling. 5.3 Baan is gerechtigd om af te leveren in gedeelten. 5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Baan eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 5.5 Op de afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de zaken na het verstrijkenv an de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij voorzijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is Baan bevoegd om over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd overige rechten van Baan.

6.Transport

6.1De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer is verstrekt, door Baan bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

7.Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke buiten de macht van Baan, haar toeleveranciers en hulppersonen liggende omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn. Baan heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn. 7.2 In geval van overmacht is Baan niet aansprakelijk. Bij tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van Baan voorzover deze door de overmacht worden getroffen opgeschort; bij blijvende overmacht, waarvan sprake is in geval van een overmachtsituatie van langer dan 60 kalenderdagen, kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst voorzover deze door de overmacht wordt getroffen ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.Aansprakelijkheid

8.1 De verplichtingen van Baan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of op basis van enige andere rechtsgrond zijn ter keuze van Baan beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of tot het terugbetalen van de in verband met de gebrekkige prestatie van de afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geen geval is Baan aansprakelijk voor door de afnemer geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, behoudens voor zover de aansprakelijkheidsverzeke-raar van Baan tot vergoeding van dergelijke schade overgaat. 8.2 De aansprakelijkheid van Baan is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat Baan in verband met de gebrekkige prestatie van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 8.3 Baan zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Baan of haar bedrijfsleiding.

9.Klachten

9.1 De afnemer dient geleverde zaken en eventuele verpakking terstond op eventuele tekorten of zichtbare tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan. Eventuele tekortkomingen dient de afnemer terstond op de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden en per omgaande bij Baan te melden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. 9.2 Voor klachten inzake bij aflevering niet zichtbare gebreken en andere tekortkomingen geldt een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering, terwijl deze tekortkomingen bij Baan moeten zijn gemeld binnen 8 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt of had behoren te worden ontdekt. 9.3 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en zijn alle rechten van de afnemer terzake vervallen. 9.4 De afnemer dient hangende het in te stellen onderzoek de zaken onder zich te houden dan wel, indien Baan daarom verzoekt, aan Baan te retourneren. De zaken reizen voor risico van de afnemer. De kosten van het onderzoek, inclusief de eventuele transportkosten, komen voor rekening van de afnemer, tenzijeen aan Baan toerekenbare tekortkoming komt vast te staan.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Baan behoudt zich de eigendom voor van alle aan de afnemer afgeleverd een nog af te leveren zaken totdat de prijs voor deze zaken geheel is voldaan. Indien Baan in het kader van deze koopovereenkomsten werkzaamheden voor de afnemer verricht, geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat de afnemer deze vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die Baan jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens Baan. 10.2 Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet of Baan goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen, is Baan gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken. terugneming laat onverlet de verdere rechten van Baan verband houdend met de tekortkoming van de afnemer.

11. Betaling

11.1 Betaling dient bij levering te geschieden, dan wel door overmaking op een door Baan aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de afnemer aan Baan een machtiging tot incasso heeft verleend, zal een termijn van 30 dagen worden gehanteerd.11.2 Baan is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen. Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door de afnemer is uitgesloten.

12. Rente en kosten

12.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe voorafgaand een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de vervaldatum is rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De verschuldigde rente is 1,5% per maand, of indien hoger de wettelijke rente. 12.2 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de afnemer, te stellen op tenminste 15 % van het door de afnemer verschuldigd bedrag. 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbank teRotterdam zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen, onverminderd hetrecht van Baan om een geschil aanhangig te maken bij enige ander bevoegde rechter. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Baan Bedrijfskleding B.V. (2007)

OPENINGSTIJDEN

Wij zijn geopend op maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur. De afhaalbalie is open, graag bestellingen vooraf doorgeven en bij bezoek Max 2 klanten ivm de 1,5 meter. Wij doen dit voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. 

Tel. 0180-641890


OVER ONS

Baan Bedrijfskleding B.V. Al 70 jaar dé leverancier op het gebied van bedrijfskleding en veiligheids artikelen! alles onder 1 dak voor een scherpe prijs.

Baan Bedrijfskleding B.V. is gevestigd in Barendrecht, Bijdorp Oost 50, 2992 LA Barendrecht.

LEVERTIJDEN STOFMASKERS!

Als gevolg van de uitbraak van het nieuw geïdentificeerde coronavirus (2019-nCoV) zien we een zeer grote stijging in de vraag naar ademhalingsbeschermingsmiddelen en disposable handschoenen.

Vooral de marktprijzen van de nitril handschoenen lopen momenteel snel op door beperkte beschikbaarheid.

COMBINEER EN PROFITEER

Combineer en profiteer van onze scherpe prijzen, staffelprijzen geven al snel een voordeel van 5% op schoenen, 10 % op kleding en PBM en handschoenen oplopend tot 15%.

Vraag een account aan en ontvang een leuke introductie aanbieding bij uw eerste bestelling